Privacyverklaring

Energie Herstel is een eerstelijns ergotherapie praktijk die zich richt op burn-out- en stress klachten en iedereen die moeite heeft met zijn energieverdeling. Er worden zowel individuele als groepsbehandelingen aangeboden. In deze privacyverklaring zal worden uitgelegd welke persoonsgegevens door Energie Herstel worden verwerkt en voor welke doeleinden dit noodzakelijk is. Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de contactwijze en de begeleiding die u wenst, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • BSN
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gezondheidsgegevens
 • Document nummer paspoort of ID-kaart

Doeleinden

De bovenstaande gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het bieden van een behandeling
 • Contact kunnen opnemen met (mogelijke) cliënten
 • Versturen van facturen
 • Melding doen bij derden indien noodzakelijk
 • Informatie verstrekken aan zorgverzekeraar

Grondslagen

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op één van de volgende grondslagen:

 • Toestemming van u
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht
 • Noodzakelijk om vitale belangen te beschermen

Een aantal gegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is om de onderling gesloten behandelovereenkomst uit te kunnen voeren. Wanneer u deze gegevens niet wilt verstrekken zal het ook niet mogelijk zijn om u een behandeling te kunnen bieden

Verstrekking aan derden

Wanneer het behandeltraject wordt afgesloten, wordt er een kort verslag ter kennisgeving gestuurd naar de huisarts. In dit verslag staan uw persoonsgegevens en worden uw doelen aangegeven. Indien u zonder verwijzing een behandeling start bij Energie Herstel, zal voorafgaand aan de behandeling uw huisarts hierover worden ingelicht. Het contact met huisartsen verloopt via een beveiligde zorgmail zodat uw gegevens goed blijven beschermd. Wanneer er een vermoeden bestaat dat er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld ben ik verplicht een melding te doen bij de organisatie Veilig Thuis.

Beveiligen en bewaren

Energie Herstel hanteert passende technische en organisatorische beveiligsmaatregelen om uw persoonsgegevens veilig te stellen. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen. Energie Herstel bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking tenzij er wettelijke plicht is de gegevens langer te bewaren. De gegevens zijn noodzakelijk zolang u wenst dat er contact met u wordt opgenomen of zolang u een behandeltraject volgt.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in te zien, te wijzigen of te corrigeren.  Indien u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, heeft u het recht deze toestemming weer in te trekken.  U heeft daarnaast het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u uw gegevens makkelijk kunt opvragen en doorgeven aan een andere organisatie. U heeft verder het recht op verwijdering van uw gegevens, het recht om vergeten te worden en het recht op beperking van en verzet tegen de gegevensverwerking.  U kunt hiervoor telefonisch of per mail contact op nemen. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.

Klachten

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop door Energie Herstel wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen. Ik stel het op prijs als u uw klacht eerst bij mij neerlegt. Komen we er samen niet uit dan kunt u altijd uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website: Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.