Energie Herstel

Wat als 100% betermelden bij je werkgever nog even duurt? En jouw re-integratie niet soepel verloopt?

Iedereen die genoodzaakt is zichzelf ziek te melden, omdat hij of zij is uitgevallen met een burn-out, hoopt bij aanvang dat deze periode niet al te lang gaat duren. Maar wat nou als beter melden er nog even niet inzit en het ziek zijn langer duurt? Wat is dan handig om te weten? Waar moet je op letten? Wat kan jij doen als door externe oorzaken jouw re-integratie wordt belemmerd? En wat zijn de wetten en regels die hierop van toepassing zijn?

Eerder schreef ik de blog “Help, ik heb mezelf ziekgemeld, wat nu”. Hierin gaf ik tips over wat je allemaal moet weten wanneer je jezelf net ziek hebt gemeld bij je werkgever. Wat kun je verwachten van een bedrijfsarts? Wat is handig om te weten in deze eerste fase? Wat zijn de eerste stappen in de procedure van ziekmelden en waar kun je zelf op letten? Deze informatie wil ik aanvullen met wat handig is om te weten wanneer je wat langer ziek bent en niet kunt werken. Omdat ik in mijn praktijk veel specifieke vragen rondom wet- en regelgeving krijg, heb ik mezelf recent bijgeschoold om ook dit mee te nemen in de behandeling.

Het proces van re-integratie is een proces wat jij samen met je werkgever doorloopt. Zowel jij als je werkgever moeten zich inzetten om dit proces tot een succes te maken. Deze inzet van jou of je werkgever worden ook wel inspanningsverplichtingen genoemd. Deze inspanningsverplichtingen hebben zowel jij als je werkgever vanaf het moment van ziekmelden.

Wat zijn deze inspanningsverplichtingen en hoe verloopt dit proces? Een werkgever met een zieke werknemer, heeft de inspanningsverplichting de zieke werknemer binnen 7 dagen (indien langdurige uitval wordt ingeschat) te melden bij een arbo-dienst. Het zou dan ook zo moeten zijn dat jij binnen 6 weken gezien  wordt door een arbo-arts, (of deze gesproken hebt). Deze arbo-arts maakt een inschatting van jouw huidige situatie. Deze inschatting wordt een probleemanalyse genoemd. Aan de hand van deze probleemanalyse wordt er een plan van aanpak opgesteld. Dit moet formeel binnen 8 weken na de eerste ziektedatum. In dit plan staan de afspraken die jij samen met je werkgever hebt gemaakt. Wanneer re-integratie nog niet mogelijk is, komt dit ook in het plan. Dit plan van aanpak wordt regelmatig besproken en herzien. Volgens de inspanningsverplichtingen is dit minimaal eens per 6 weken. Jouw werkgever heeft als taak een ziektedossier op te bouwen. In dit ziektedossier horen een aantal verplichte documenten, maar geven ook inzicht in de voortgangsrapportages of de contacten tussen jou en je werkgever. De werkgever heeft de taak een kort lijntje met jou te houden om de afstand tot het werk te beperken en om te polsen hoe het met jou gaat.

De verplichte documenten welke in dit ziektedossier moeten zitten zijn: de probleemanalyse (binnen 6 weken), het plan van aanpak (binnen 8 weken) en als je bijna een jaar ziek bent, namelijk na 42 weken, een 1e jaar evaluatie.

De probleemanalyse
De probleemanalyse of het verslag van de bedrijfsarts moeten aan een aantal eisen voldoen. De bedrijfsarts zal jouw beperkingen ten opzichte van het werk hierin noteren, maar zal niet over de ziekte als zodanig uitweiden. De analyse richt zich puur op de belemmeringen waarom werken niet, of slechts deels mogelijk is. In dit verslag is de datum van de eerste ziektedag essentieel, de oorzaak van het verzuim, de mogelijkheden tot behandeling en het behandelverloop. Ook de mate van arbeidsongeschiktheid en de verwachting ten opzichte van de re-integratie worden hierin opgenomen.

Het plan van aanpak
Voor het Plan van Aanpak wordt een standaardformulier van het UWV gebruikt. Jij vult dit formulier samen met je werkgever in. In dit formulier wordt samengevat wat de gemaakte afspraken zijn en hoe de gestelde re-integratiedoelen mogelijk kunnen worden bereikt. Dit Plan van Aanpak moet zowel door jouw werkgever als door jezelf worden ondertekend. Dit plan is noodzakelijk in jouw ziektedossier en moet aanwezig zijn. Mocht het tot een WIA-keuring komen, dan moet dit dossier namelijk ter onderbouwing kunnen worden opgestuurd naar het UWV.

Soms kan het lastig zijn met je werkgever tot concrete en passende afspraken te komen binnen het plan van aanpak. Dit is zeker het geval wanneer er sprake is van een mogelijk arbeidsconflict. Voor het maken en opstellen van het plan van aanpak is het mogelijk om gebruik te maken van een knelpuntenanalyse.  Dit is een product welke ik met collega’s vanuit de Golfstroomgroep aanbied. Als ik jouw behandelaar ben en jij een traject doorloopt bij Energie Herstel, zal niet ik, maar een collega van mij dit oppakken. Doel hiervan is dat jouw casus neutraal en onpartijdig beoordeeld kan worden.

Eerstejaarsevaluatie
Ook deze wordt ingevuld op een standaardformulier van het UWV en toegevoegd aan het ziektedossier. Als jij na een jaar nog niet volledig aan het werk bent en het eruit ziet dat terugkeren in de oude functie niet meer mogelijk is, is dit het moment waarop het tweede spoor traject wordt ingezet. Wanneer jij bijna bent gere-integreerd in je oude functie, wordt hier wel eens een uitzondering gemaakt. Wat het eerste of tweede spoor precies inhoudt, leg ik hieronder uit. Maar deze eerstejaarsevaluatie moet ook door jou en je werkgever worden ondertekend. Jij ontvangt hiervan altijd een kopie om zelf te bewaren.

Wat is een eerste of tweede spoor? Het re-integreren in je oude functie of een andere functie binnen het bedrijf wordt het eerste spoor genoemd. Wanneer dit niet passend blijkt te zijn, wordt er gezocht naar een nieuwe functie buiten het bedrijf. Dit laatste wordt ‘inzet op het tweede spoor’ genoemd. Gedurende je eerste ziekte jaar wordt ingezet op herstel via  het eerste spoor. Indien al vroeg duidelijk is, dat dit geen optie is, kan er vervroegd worden overgegaan naar het tweede spoor. In principe is het hele eerste ziektejaar bedoeld voor het onderzoeken van alle mogelijkheden binnen het eerste spoor. In dit eerste spoor worden de mogelijkheden onderzocht jou weer aan het werk te krijgen. Hierbij kun je ook denken aan aanpassingen van je werkplek, aanpassen van je functie, gedeeltelijke werkhervatting, andere werktijden etc. Al deze punten moeten worden onderzocht wanneer werkhervatting lastig blijkt en deze moeten beschreven worden in je plan van aanpak. Aan het UWV moet aangetoond worden wat er is gedaan om jou te laten re-integreren en welke mogelijkheden er zijn onderzocht.

Wanneer iemand één jaar ziek is en 100% re-integreren in de oude functie of een andere functie binnen het bedrijf niet is gelukt, wordt er meestal direct over gegaan naar het tweede spoor. Alle keuzes en beweegredenen moeten duidelijk worden gerapporteerd in je ziektedossier. Als het tweede spoor wordt ingezet, gaan jij en je werkgever op zoek naar andere passende oplossingen buiten het bedrijf. Er wordt met, en voor jou gezocht naar passend werk. Met passend werk, wordt werk bedoeld dat past bij jouw belastbaarheid. Om dit passende werk te kunnen vinden moet in je ziektedossier worden beschreven welk werk dit zou kunnen zijn. Er zal door middel van een proefplaatsing, detachering, of inzet van een re-integratie bureau worden gezocht naar passende mogelijkheden.

De kosten voor dit tweede spoor vallen onder de inspanningsverplichting van de werkgever en moeten dan ook door de werkgever worden betaald. In deze periode zal ook je loon doorbetaald moeten worden. Wettelijk gezien mag dit niet minder dan 70% van je laatst verdiende loon zijn. Sommige werkgevers hanteren hogere percentages, maar hiervoor zal je jouw CAO moeten raadplegen. Wanneer het na 2 jaar nog niet is gelukt binnen het eerste of tweede spoor te re-integreren, is je werkgever niet meer verplicht je loon verder door te betalen. Dit is het moment dat je doorstroomt naar een WIA- uitkering. Wanneer jij geen vast contract hebt en je contract afloopt kan dit natuurlijk al veel eerder zijn. Wanneer iemand ziek uit dienst gaat, gaat dit altijd over in de WIA.

In sommige gevallen, kan al eerder geconcludeerd worden dat jij langdurig arbeidsongeschikt bent. Wanneer de verwachting is dat deze situatie de komende 5 jaar niet zal veranderen, kan er aanspraak worden gemaakt op een vervroegde WIA. Deze wordt aangevraagd bij het UWV. Belangrijk om te weten is dat bij een vervroegde WIA- aanvraag, jouw re-integratieverplichtingen pas komen te vervallen wanneer er daadwerkelijk een WIA-uitkering is toegekend. Ook je werkgever is verplicht de re-integratie inspanningen voort te zetten zolang hier nog geen oordeel over is gegeven.

Zoals je hebt kunnen lezen, moet een werkgever aan diverse inspanningsverplichtingen voldoen om een re-integratie proces tot een succes te brengen. Niet alleen de werkgever, maar ook de werknemer heeft inspanningsverplichtingen waaraan moet worden voldaan. Jij moet namelijk kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan je herstel te bevorderen, je moet jezelf houden aan de afspraken die zijn gemaakt in het plan van aanpak en van jou wordt een actieve en betrokken rol verwacht met betrekking tot mogelijkheden betreffende re-integratie.

Helaas komt het in de praktijk voor dat er fouten worden gemaakt in dit proces en dat re-integratie onnodig is vertraagd of verstoord. Dit kan zijn omdat jij je niet voldoende hebt ingezet, maar het kan ook voorkomen dat een werkgever onvoldoende mogelijkheden heeft geboden jou succesvol te laten re-integreren. Wanneer jij twijfelt aan de inzet van jouw werkgever, is het mogelijk een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Dit is een hulpmiddel welke ingezet kan worden om een re-integratieproces alsnog te laten slagen en is bedoeld om de re-integratie welke is vastgelopen, weer te hervatten. Met een aangevraagd deskundigenoordeel van het UWV zal jouw ziektedossier onder de loep worden genomen. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat er onvoldoende evaluatie- momenten zijn geweest, of het dossier niet op orde is, kan er door het UWV aan de werkgever een loonsanctie worden opgelegd. Deze loonsanctie houdt in dat een werkgever verplicht is je loon voor maximaal 52 weken langer door te betalen (dus een jaar langer dan de wettelijke termijn van 2 jaar). Deze loonsanctie kan door het UWV worden opgelegd op grond van de wet WIA. Dit extra jaar geeft jou langer de ruimte om te herstellen en passend werk te vinden. Maar het bevordert niet altijd de arbeidsverhouding

Anderzijds kan een werkgever ook een deskundigenoordeel aanvragen wanneer hij het gevoel heeft dat jij als werknemer te weinig hebt gedaan aan jouw herstel. Wanneer jij een deskundigenoordeel aanvraagt bij het UWV, kost dit je 100 euro. Wanneer een werkgever een deskundigenoordeel aanvraagt bij het UWV betaalt hij 400 euro. Het UWV kijkt in dit deskundigenoordeel naar de geschiedenis van de re-integratie en beoordeelt wat er is gebeurd. Zij geven géén advies over hoe het verder moet, maar beoordelen of alle stappen juist zijn doorlopen. Blijven jij en je werkgever na het deskundigenoordeel van mening verschillen, dan is een procedure bij de kantonrechter mogelijk. De uitkomst van het deskundigenoordeel is daarin vaak wel doorslaggevend. De rechter mag echter ook afwijken van het deskundigenoordeel. Dat kan hij bijvoorbeeld doen wanneer uit medische verklaringen van de huisarts en/of de specialist een ander beeld naar voren komt. Maar zo ver hoop je natuurlijk niet dat het ooit komt.

Al met al hopelijk overbodige informatie maar wel handig om te weten wanneer 100% beter melden nog even duurt, of jouw re-integratie helaas niet zo soepel verloopt.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *